آری . . .

به کوری چشم همه معاندان . . .

رهبر ما "ولی امر مسلمین جهان" است . . .

این را ما نمی گوییم . . . همه دنیا فریاد می زنند . . .