ای مرد هزار سنگر ای احمد    /     وی نوح بریده لنگر ای احمد

ای شهره به شهریار بی باکی    /     تعریف تو اقتدار و چالاکی

ای نام تو نام نامی احمد    /     در مذهب عشق حامی احمد

ای در یم خون خود شنا کرده   /   جان در ره دین حق فنا کرده

سرحلقه سالکان مرگ آگاه   /   فرمانده لشکر رسول الله

سرمشق بسیجیان ایرانی   /   آبادی صدهزار ویرانی

گر بچه بسیجیان تهی دستند   /   از جام شجاعت تو سرمستند

چون دست امام تکیه گاهت شد  /   خورشید رفیق نیمه راهت شد

ای شعله ور از گل نگاه او   /   سردار نهاده سر به راه او

دیدیم طریق رهسپردن را   /   تابوت به دوش خویش بردن را

 

پ.ن :

1- طبق معمول شعر از سردار قبیله شعر شیعه

2- پست 3 سال پیش به مناسبت چهاردهم تیرماه