گفتم چرا می گریی؟

           گفت برای رفته ها ،

                 گفتم :

          برای مانده هایی گریه کن که می روند !!

 

گفت: چقدر واژه ها کهنه شده اند ؟

              گفتم :

                   ما حرف تازه نداریم !

 

گفت : چرا حرف های کوتاه میزنی

              گفتم :

           این روزها کسی حوصله بلند شنیدن را ندارد !!

*

همه دفترها

        به پایان می رسند

                     اما

              « حکایت همچنان باقی است »

*

گفتم می دانی « یا علی » یعنی چه ؟

                               از جا برخاست !

*

دوستانمان که رفتند ؛

        سعی کنید

             دوستی هایمان نرود !!

*

این را

     زخمی ترین پرنده زمین به من گفت:

                      بهاری در راه است!!