زهرا اگر نبود محمد یتیم بود                           پربار نخل سبز ولایت عقیم بود

 

زهرا اگر نبود علی همسری نداشت                 در آسمان سوخته بال و پری نداشت

 

   از هر چه غیر پاکی و خوبی جداست او                   آئینه ی تمام نمای خداست او         

 

   زینب اگر نبود شهادت غریب بود                     عالم ز شور کرب و بلا بی نصیب بود

 

بس واضح است قطره چو دریا نمی شود              یعنی زنی چو زینب و زهرا نمی شود  

 

 ای خواهرم بکوش چو بانو امین شوی               یعنی نگین حلقه ی این سرزمین شوی

 

 ای وطن دختران غیرتمند                                 شیر خوار تو خواهران منند    

 

در تماشای ظهر آتش و خون                                 خواهرانم  برادران منند         

 

خواهرانم ؛ برادران غیور                              شام غم تشنه خروش شماست

 

 شان والعصر عصر عاشوراست                       و در این عصر علم به دوش شماست  

 

در خیابان چهره آرایش مکن                               از جوانان سلب آسایش مکن     

 

 زلف خود از روسری بیرون مریز                           در مسیر چشمها افسون مریز        

 

 یاد کن از آتش روز معاد                                   طره گیسو مده در دست باد      

 

 خواهرم دیگر تو کودک نیستی                             فاش تر گویم عروسک نیستی         

 

  خواهرم ای دختر ایران زمین                              یک نظر عکس شهیدان را ببین        

 

خواهر من این لباس تنگ چیست                       پوشش چسبان رنگارنگ چیست       

 

پوشش زهرا مگر اینگونه بود

 

خواهرم اینقدر تن نازی مکن                                 با اصول شرع لجبازی مکن     

 

   در امور خویش سرگردان مشو                             نو عروس چشم نامردان مشو         

 

پدرم گفت پدر جان زن اگر زن باشد                     شیر در خانه و در کوچه و برزن باشد    

 

 پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم                         ظلف بر باد مده تا ندهی بر بادم        

 

هدف دشمن سنگ افکن پیشانی ماست           کسب جمعیتش از زلف پریشانی ماست     

 

  پدرم گفت گل از رنگ و لعابش پیداست                 و زن مؤمنه از طرز حجابش پیداست