دلم ناجوانمردانه تنگ شده است

.

.

.

برای آن کربلایی که هنوز ندیده ام . . . !

 

 

کربلا سنتور اسرار خداست                                 شرح هفتاد و دو سیم سرجداست

.

.

.

التماس دعا