اون آقایی که شبا رد میشد از کوچه ی ما کیسه به دوش کو ؟

رد پای پر خراش بی خروش کو ؟ اون آقای خرقه پوش کو ؟

کجاست اون آقا که پینه های دستاش مرهم دلای ما بود

نفس سبز نگاهش همیشه حلال مشکلای ما بود

میشه یک بار دیگه سر بزنه به خونه ی ما ؟

بگیره نشونی از غربت بی نشونه ی ما ؟

موهای آقا سفیده ، جوونا کیسه رو از آقا بگیرین

قامت آقا خمیده ، جوونا کیسه رو از آقا بگیرین

جوونا آقا بشین ، زنده کنین رسم جوونمردی رو امشب

یتیما منتظرن ، زنده کنین شیوه ی شب گردی رو امشب

یتیما پشت درای خونشون منتظر آقا نشستن

گوش به زنگ تق تق یه جفت صدای پا نشستن

موهای آقا سفیده ، جوونا کیسه رو از آقا بگیرین

قامت آقا خمیده ، جوونا کیسه رو از آقا بگیرین