فاش ميبينم ملائك صف به صف               اين غزل خوانند با تنبور و دف

عشق بازان شور و حال آمد پديد             ميم و حا و ميم و دال آمد پديد

شب نشينان ديده را روشن كنيد              آن مه فرخنده فال آمد پديد   

   آيد آن روزي كه در ناباوري                   سر زند از غرب مهر خاوري

راستين مردي رسد با تيغ كج                 شيعيان الصبر مفتاح الفرج