من حسینم که جهان واله وحیران من است

ابر وبادو مه و خورشید به فرمان من است

جد من احمد مختار قریشی نسب است

پدرم حیدر کرار امیر عرب است

مادرم فاطمه خود خلقتتان را سبب است

از ازل عشق خدا در رگ ودر خون من است

شیعه مجنون من وعاشق شیدای من است

حکم آزادی او بسته به امضای من است

لحظه ای را که دمد صور علم دست من است

دادگاهی که به پا هست قلم دست من است

حکم آزادی و تبعید امم دست من است

هر که شد اهل تولا به علی می بخشم

هر که بگریست به زهرا به علی می بخشم

قلب من مرکز پاکیزه ترین احساس است

چه غم از حادثه چون همسفرم عباس است