هیچکس اشکی برای ما نریخت             هر که با ما بود از ما میگریخت

 

چند روزیست حالم دیدنیست             حال من از این و آن پرسیدنیست

 

گاه بر روی زمین زل میزنم                             گاه بر حافظ تفأل میزنم

 

حافظ دیوانه فالم را گرفت                      یک غزل آمد که حالم را گرفت

 

 

"   ما    ز   یاران چشم یاری داشتیم

خود  غلط  بود    آنچه   می پنداشتیم   "