دختر خیلی خوبی بود . خیلی خانوم . خیلی متین . خیلی دلش میخواست با هم ازدواج کنیم .

 

پدر و مادرش راضی بودن . پدر و مادر من هم حرفی نداشتن . فقط یه مشکل کوچولو داشتیم  ...

.

.

.

.

.

.

. 

همسرم مخالف بود !      چشمک   نیشخند