بنگر رحماء بینهم را                                    تکرار تب غدیر خم را

 امروز علی غریب و تنهاست                           آماج هجوم اهرمنهاست

 او کیست گلی ز باغ زهرا                               پرورده درد و داغ زهرا 

      او نور دل بسیجیان است                          چون مادر خویش مهربان است

   مستم ز تبسم نمازش                              لبخند چو غنچه دلنوازش

  چشمانش بوی عشق دارد                          مستی ز سبوی عشق دارد

      چون فاطمه پشتوانه اوست                   تا هستم و هست دارمش دوست

شعر از شاعر دلسوخته  اهل بیت مرحوم محمدرضا آقاسی در وصف پیر و مرادش امام خامنه ای