جوان گفت : زیارت بخوان
مرد : سواد ندارم
جوان شروع کرد به خواندن ؛ سلام داد به معصومین ، تا رسید به امام عسکری . پرسید : امام زمانت را میشناسی ؟
مرد جواب داد : آری
گفت : پس سلام کن
مرد دستش را روی سینه اش گذاشت :
"السلام علیک یا حجه ابن الحسن العسکری"
جوان خندید و گفت :
"وعلیکم السلام"
.
.
.